Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2005-06-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

 1. zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,  

 2. dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego. 

 3. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,

 4. nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,

 5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie: 

 1. podwyższony kontrast,

 2. możliwość powiększania wielkości liter na większe,
 3. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

 4. Serwis został zbudowany w oparciu o "Responsive Web Design" (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Wojtaszek, tomasz.wojtaszek@pwik-jaroslaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 166216266. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o.
ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Do siedziby PWiK Jarosław Sp. z o.o.  prowadzą dwa wejścia. Wejście od strony ogrodzenia jest na tyle szerokie, że pozwala na wjazd do budynku wózkiem. Nie ma podjazdu ani platformy do transportu wózka.

 • Biuro Obsługi Klienta – z dwoma stanowiskami obsługi interesanta w zakresie: zawierania umów o dostawę wody i odbioru ścieków, podawania wskazań wodomierzy oraz wystawiania faktur, znajduje na parterze budynku w pokoju nr 5.
 • Dział Finansowo-Administracyjny z jednym stanowiskiem obsługi w zakresie sprawdzenia zaległości wpłat za wodę i ścieki, znajduje się na parterze budynku
  w pokoju nr 7.
 • Dział Planowania i Obsługi Technicznej – z trzema stanowiskami obsługi w zakresie wydawania warunków technicznych zaopatrzenia budynków w wodę i odprowadzenia ścieków, znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 3.
 • Kasa z jednym stanowiskiem obsługi w zakresie przyjmowania wpłat za usługi świadczone przez Spółkę, znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 1.
 • Dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze. Jednocześnie zapewniona jest komunikacja z pracownikami na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Dwie toalety znajdują się na parterze budynku przy schodach.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W sytuacjach takich jak stan epidemii w kraju oraz wynikającego z niego obostrzenia, wejście do budynku znajduje się od strony budynku administracyjno-warsztatowego. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w siedzibie Spółki przez specjalnie wydzielone pomieszczenie odgrodzone drzwiami, w którym umieszczono płyn do dezynfekcji rąk dla interesantów. Łączność z pracownikami poprzez intercom i telefon stacjonarny. Dodatkowym elementem ułatwiającym kontakt jest wykaz
z wyszczególnionymi numerami telefonów do merytorycznych wydziałów, mających siedzibę w tym budynku.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Tomasz wojtaszek

Opublikował: Tomasz Wojtaszek

Data wytworzenia: 2020-07-30

Data aktualizacji: 2021-03-23